Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Behandelhuis wil transparant zijn in zijn manier van werken. Lees hieronder onze spelregels.

Algemene voorwaarden

Versie 1 juni 2017

1. Algemene voorwaarden
1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen jou, de cliënt, en Behandelhuis, waarin de cliënt deelneemt aan een behandeling van Behandelhuis.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op een overeenkomst tussen de cliënt en Behandelhuis waarin de cliënt van de diensten van het Behandelhuis gebruik maakt.

1.3 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

2. De overeenkomst

2.1 Een overeenkomst tussen jou, de cliënt, en Behandelhuis komt tot stand nadat uit jouw registratie een positief advies is voortgekomen en jij per mail of telefonisch wordt geïnformeerd over het daadwerkelijk te volgen traject.

2.2 Behandelhuis behoudt zich het recht voor een behandeling te kunnen weigeren indien blijkt dat het volgen van een behandeling bij Behandelhuis niet verantwoord is. In dat geval word je zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gesteld. Behandelhuis stelt zich niet aansprakelijk voor vergoeding van kosten of schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan een behandeling.

2.3 De cliënt kan een behandeling bij Behandelhuis volgen indien hij 18 jaar of ouder is. Daarnaast hanteert Behandelhuis een aantal voorwaarden om tot een gedegen traject te kunnen komen.

– Het hebben van een goede internetverbinding en beschikking tot een webcam zijn de minimale voorwaarden om tot een traject te kunnen komen.

– Behandelhuis is onvoldoende uitgerust om crisisgevoelige situaties te behandelen. In dit geval dien je via je huisarts tot een verwijzing te komen naar de reguliere geestelijke gezondheidszorg. In geval van acute crisis dien je het alarmnummer te bellen.

– Wanneer er tijdens het traject sprake blijkt te zijn van klachten/problematiek waar het aanbod van Behandelhuis onvoldoende op aansluit, zal de psycholoog doorverwijzen naar de huisarts om tot een passend zorgaanbod te kunnen komen.

De cliënt geeft aan zich op de hoogte te hebben gesteld van deze voorwaarden en naar waarheid zijn persoonsgegevens in te voeren bij de registratieprocedure. Indien blijkt dat de cliënt ten onrechte geaccepteerd is voor een behandeling, is het Behandelhuis bevoegd om de cliënt alsnog uit te sluiten van het behandelplatform.

2.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van de duur van de behandeling.

3. Verplichtingen van de cliënt

3.1 De cliënt is verplicht alle door Behandelhuis gestelde verplichtingen, instructies en beperkingen in acht te nemen.

3.2 De cliënt garandeert dat hij/zij alle gestelde verplichtingen en instructies uit de Behandelovereenkomst daadwerkelijk naleeft en volgt.

3.3 De cliënt heeft toegang tot zijn/haar account door middel van het gebruik van een login code/ gebruikersnaam en wachtwoord. De login code/ gebruikersnaam en het wachtwoord zijn verbonden met de persoonlijke gegevens van cliënt. De cliënt is gehouden om zijn/haar login code/ gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig te bewaren en geheim te houden om verlies, diefstal of misbruik door een derde te voorkomen. Indien verlies, diefstal of misbruik door een derde zich voordoet is de cliënt gehouden om dit zo spoedig mogelijk te wijzigen via de website en/of te melden aan Behandelhuis. De cliënt is tot het moment van melding zelf aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van de persoonlijke website van Het Behandelhuis dat enkel met de login code/ gebruikersnaam en het wachtwoord mogelijk wordt gemaakt.

4. Gegevensoverdracht

4.1 Behandelhuis heeft op grond van de WGBO een geheimhoudingsplicht. Het is Behandelhuis niet toegestaan om zonder toestemming van de cliënt gegevens die betrekking hebben op de behandeling uit te wisselen met derden.

4.2 Behandelhuis voelt zich in het kader van een goede en zorgvuldige behandeling verplicht om in noodgevallen, wanneer een zwaarwegend belang de doorbreking van de geheimhoudingsplicht rechtvaardigt, zonder toestemming van de cliënt gegevens uit te wisselen. Het Behandelhuis benadrukt dat het om noodgevallen moet gaan en dat Behandelhuis eerst al het mogelijke probeert om het probleem op te lossen wil een doorbreking van de geheimhoudingsplicht plaatsvinden.

4.3 Behandelhuis verzamelt in sommige gevallen, in overleg met jou, enkele gegevens. Dit doen we om beter inzicht te krijgen in onze doelgroep, zodat wij onze dienstverlening/ veiligheidsbeleid hierop kunnen afstemmen en tot kwaliteitsverbetering van onze behandeling te kunnen komen. In onze privacy verklaring staat o.a. ons “cookie” beleid beschreven. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden, geeft je tevens aan je op de hoogte te hebben gesteld van ons privacy beleid en akkoord te gaan met de inhoud ervan.

5. Betaling

5.1 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zijn op de overeenkomst tussen Behandelhuis en de cliënt, de gebruikelijke door Behandelhuis te hanteren vergoedingen en prijzen van toepassing. Voor de te hanteren prijzen en vergoedingen en alle verdere informatie over de betalingen verwijst Behandelhuis naar de betalingsvoorwaarden die op de algemene website zijn geplaatst.

5.2 Indien de betaling niet geschiedt binnen de betalingstermijn, zal er een aanmaning naar de cliënt worden verstuurd, welke als ingebrekestelling te gelden heeft. Bij het uitblijven van de betaling na de redelijke termijn die is gesteld in de aanmaning, is de cliënt in verzuim. Het verzuim van cliënt is een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen op grond van de overeenkomst die geldt tussen cliënt en Behandelhuis. Deze tekortkoming brengt met zich mee, de gevolgen die de wet aan dergelijke tekortkomingen verbindt en een vergoeding van kosten die voor rekening van cliënt komt.

5.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van cliënt zijn de vorderingen van Behandelhuis op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

6. Opzegging

6.1 Voor zowel cliënt als Behandelhuis bestaat de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen indien blijkt dat niet het beoogde doel zal worden bereikt of dat het niet medisch verantwoord is voor cliënt om de behandelingen voort te zetten.

6.2 Behandelhuis behoudt zich ook het recht voor de overeenkomst met cliënt op te zeggen, indien van de cliënt gedurende de behandeling een bepaalde periode niets wordt vernomen. De lengte van deze periode wordt bij aanvang van de behandeling in de behandelovereenkomst vastgelegd.

7. Opschorting en ontbinding

7.1 Behandelhuis behoudt zich het recht voor de verplichtingen aan de zijde van Behandelhuis op te schorten, indien:
(1) de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst;
(2) na het sluiten van de overeenkomst Behandelhuis ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt zijn/haar verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tegemoetkoming haar rechtvaardigt.

7.2 Behandelhuis behoudt zich ook het recht voor om de overeenkomst te ontbinden, indien:
(1) de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
(2) zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag worden verwacht.
7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Behandelhuis op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

7.4 Indien Behandelhuis de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. De cliënt kan dan geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoedingen.

7.5 Behandelhuis behoudt het recht schadevergoeding te vorderen.

8. Overmacht
8.1 Partijen schieten niet tekort in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, indien de tekortkoming niet is te wijten aan de schuld van cliënt of Behandelhuis en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van cliënt of Behandelhuis komt.

8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de cliënt of Behandelhuis geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de cliënt of Behandelhuis niet in staat is de verplichtingen na te komen.

8.3 Voor zowel de cliënt als Behandelhuis bestaat de mogelijkheid gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is de cliënt of Behandelhuis gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De cliënt of Behandelhuis is dan niet verplicht tot vergoeding van schade.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Indien blijkt dat Behandelhuis tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen kan zij hiervoor slechts aansprakelijk worden gesteld, indien sprake is van opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die cliënt betaalt voor het volgen van een behandeling. Behandelhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade.

9.2 Behandelhuis is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de cliënt. De cliënt vrijwaart Behandelhuis tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

9.3 Behandelhuis kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van zowel de algemene als persoonlijke website van Behandelhuis. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen.

9.4 Behandelhuis kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de algemene en persoonlijke website van Behandelhuis kan worden verkregen, waaronder schade aan de hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur, indien dit voor Behandelhuis niet kenbaar kan zijn geweest.

9.5 Behandelhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die de cliënt lijdt door het gebruik van de algemene en persoonlijke website of in verband met de zorgdiensten waarvan de cliënt gebruik maakt.

10. Intellectuele eigendom
10.1 Het intellectuele eigendom van de naamgeving, logo, website en applicaties ligt bij Behandelhuis V.O.F.

10.2 Behandelhuis is te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder de algemene voorwaarden en het privacy beleid/disclaimer te wijzigen. Behandelhuis kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Behandelhuis is als enige bevoegd om wijzigingen aan te brengen. Bij eventuele wijzigingen zal de binnen de beroepsgroep geldende regelgeving omtrent privacy beleid/ persoonsgegevens, van kracht blijven.

11. Privacy
11.1 Behandelhuis zal de gegevens van de cliënt vertrouwelijk behandelen. Met betrekking tot het gebruik van deze gegevens heeft Behandelhuis een privacy beleid opgesteld. Deze privacyverklaring treft u aan op deze website.

11.2 Voor zowel de cliënt als Behandelhuis geldt de afspraak dat er, tenzij anders is overeengekomen door beide partijen, geen opnames gemaakt mogen worden van de online videogesprekken die plaatsvinden gedurende het behandeltraject tussen de cliënt en de online psycholoog. Behandelhuis is bevoegd om gepaste maatregelen te treffen indien blijkt dat de cliënt nalatig is gebleken in deze geldende afspraak. Eventuele maatregelen zullen met de cliënt gecommuniceerd worden.

12. Klachten
12.1 Mocht een cliënt een klacht hebben jegens Behandelhuis dan zal het Behandelhuis handelen conform het klachtenreglement. Dit klachtenreglement treft u aan op deze website.

13. Bijzondere bepalingen
13.1 Het Behandelhuis handelt conform de Wet BIG, de WGBO, WBP en de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

14. Geschillen
14.1 Op elke overeenkomst tussen de cliënt en Behandelhuis is Nederlands recht van toepassing