Privacy beleid

Home / Privacy beleid

Privacy beleid

Behandelhuis hecht grote waarde aan jouw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens.

Privacy beleid

Versie Mei 2018

Wij zijn ons er van bewust dat je vertrouwelijke informatie deelt met Behandelhuis. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij je weten op welke wijze we jouw privacy waarborgen, welke gegevens wij verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijp je precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Behandelhuis. In sommige gevallen zijn op onze website links naar andere websites/ bronnen te vinden (zoals in sommige blogs). Je dient je ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Behandelhuis en onze ICT ondersteuning kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van andere websites/ bronnen.

Behandelhuis respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site/ behandelplatform en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij werken conform de eisen ‘algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG) en de eisen gesteld vanuit onze beroepsgroep (BIG).

Veiligheid van gegevensverwerking via internet
Ondanks dat Behandelhuis alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal blijven nemen, zijn aan de verwerking van jouw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer. Wij vinden het van belang dat je hier bewust van bent en willen benadrukken dat het van belang is na te denken over hoe je jouw gegevens met betrekking tot Behandelhuis opslaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wijze waarop je een behandelplan, factuur of document bewaart, wanneer je deze wil downloaden vanuit je persoonlijke account bij Behandelhuis. Behandelhuis en onze ICT ondersteuning kunnen hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Toestemming
Door de informatie en de diensten op deze website te gebruiken, ga je akkoord met ons privacy beleid en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Veilig gebruik maken van de diensten van Behandelhuis door een SSL verbinding en een eigen beveiligde server. 
De groene tekst ‘Behandelhuis’ in de adresbalk van je browser geeft aan dat je een beveiligde verbinding hebt met 256-bits AES-encryptie. We maken gebruik van een SSL-certificaat. Het systeem codeert jouw persoonlijke gegevens om ervoor te zorgen dat zij niet mogen worden gelezen/ bekeken door iemand anders wanneer deze worden verzonden over het internet. Zodoende kun je veilig gebruik maken van de online videogesprekken en andere diensten die het Behandelhuis biedt.

Wanneer jij je aanmeldt voor onze diensten vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van Behandelhuis. Hiermee beogen wij de kans op ‘datalekken’ te minimaliseren. Behandelhuis zal de door jou verstrekte gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Deze kunnen worden opgeslagen in jouw persoonlijke dossier indien je geregistreerd bent. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van Behandelhuis of die van een derde partij (bij mailverkeer). Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Met ‘derden’ waarmee Behandelhuis afspraken heeft gemaakt over het aanbieden van onze dienstverlening (als email, online videogesprekken), is een ‘verwerkersovereenkomst’ opgesteld conform de eisen vanuit de ‘algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG). Op deze manier zorgen wij dat er zorgvuldig met jouw gegevens wordt omgegaan.

Doeleinden
Behandelhuis heeft een aantal gegevens van jou nodig om tot een volwaardig traject te kunnen komen. De door jou verstrekte gegevens zullen enkel gebruikt worden voor onze dienstverlening aan jou. Denk hierbij aan het tot stand kunnen brengen van de online videogesprekken, het bewaren van belangwekkende gespreksnotities en het mogelijk maken van de online facturatie. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen. Hierbij kun je denken aan een doorverwijzing naar een instantie, contact met je huisarts of het gebruiken van testgegevens (geanonimiseerd) voor onderzoeksdoeleinden. Door ons beleid weet je zeker dat jouw gegevens niet zonder jouw toestemming voor andere doeleinden gebruikt zullen worden.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van ons behandelplatform. Hieronder valt o.a. het betalingsverkeer en e-mail diensten. Met deze partijen is een ‘verwerkersovereenkomst’ opgesteld conform de eisen vanuit de ‘algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG). Hiermee waarborgen wij jouw privacy. De gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het behandeltraject bij Behandelhuis en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern/ extern gedeeld worden. Hierbij kun je denken aan intercollegiaal overleg ten behoeve van het behandeltraject of het opnemen van contact met een huisarts/ verwijzer wanneer hier gegronde reden toe is. Onze collega’s werken volgens de wet BIG en zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden jou de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Zodoende ben je goed in staat zelf je gegevens te beheren.

Aanpassen/uitschrijven communicatie/ persoonsgegevens
Als je jouw gegevens aan wilt passen kun je hiertoe gebruik maken van jouw persoonlijke pagina door in te loggen op de website en naar het keuzemenu ‘mijn gegevens’ te gaan. Indien je jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je dit overleggen met jouw psycholoog, een schriftelijk verzoek indienen of contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze website.

Gebruik van Cookies
Behandelhuis verzamelt in sommige gevallen, in overleg met jou, enkele gegevens. Dit doen we om beter inzicht te krijgen in onze doelgroep. Ook zijn wij hierdoor beter in staat om onze dienstverlening aan te kunnen bieden en het veiligheidsbeleid adequaat toe te kunnen passen. Behandelhuis beoogt hiermee tot kwaliteitsbehoud en -verbetering van onze diensten te kunnen komen.

Wij proberen zo beperkt mogelijk gebruik te maken van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om ons behandelplatform te helpen analyseren hoe gebruikers de website toepassen. Vanuit veiligheidsoverwegingen en kwaliteitsverbetering zijn er een tweetal zaken waarvan we je graag op de hoogte willen stellen:

Google Analytics disclaimer

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc.. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt jouw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door jouw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door in jouw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. We wijzen je er echter op dat je in dat geval mogelijk niet alle onderdelen van deze website kunt benutten. Verder kun je het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief jouw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/?hl=nl. Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Besluitvorming en toepasbaarheid van persoonsgegevens.
Behandelhuis werkt niet op basis van geautomatiseerde besluitvorming (o.a. profilering). Wij gebruiken jouw gegevens enkel in het belang van het adequaat gebruik kunnen maken van onze dienstverlening en zorgdragen voor professionele ondersteuning.

Veranderingen
Dit privacy beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op dit behandelplatform/ deze website. Eventuele aanpassingen of veranderingen van het behandelplatform/ deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om met enige regelmaat ons privacy beleid te raadplegen.

Duur van de opslag van persoonsgegevens
Behandelhuis neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van vertrouwelijke persoonsgegevens. Artikel 10 WBP vereist dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of vervolgens worden verwerkt. Zodoende gebruiken wij jouw gegevens voor dossiervorming in het kader van de behandelovereenkomst en het betalingsverkeer. Wanneer het behandeltraject volledig is afgerond, zal Behandelhuis na de wettelijk vereiste periode van opslag (met inachtneming van de persoonlijke voorkeur van de cliënt) overgaan tot vernietiging van het persoonlijke account en wordt deze verwijderd uit het elektronisch cliëntenbestand/ de beveiligde server.

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig of we ons privacybeleid zorgvuldig naleven. Als je vragen hebt over ons beleid, kun je contact opnemen door het contactformulier in te vullen op de website.

Functionaris voor de Gegevensberscherming
Onder de AVG is het voor Behandelhuis zeer wenselijk/ noodzakelijk om een functionaris voor de gegevensverwerking (FG) aan te stellen. Zodoende heeft Behandelhuis dhr. J. Kunstman aangesteld als functionaris voor de gegevensbescherming. Het is mogelijk om contact op te nemen met de FG. Mail bij vragen naar jeroen@behandelhuis.nl.

Contactgegevens
Email: info@behandelhuis.nl, Tel: 0648405034, Adres: Rollandslaan 8 2015 GE Haarlem.